O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Adriena Šimotová

Jméno
Adriena
Příjmení
Šimotová
Narozen/a
1926
Místo narození
Praha
Úmrtí
2014
Klíčová slova
instalace
kresba
malba
objekt
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Pro tvorbu Adrieny Šimotové je charakteristický svět pramenící z prožitku mezního pocitu ohrožení. Naléhavost sdělení zážitku o polaritě lidské existence – její přítomnosti a nepřítomnosti – vyvěrá nejen ze zkušenosti autorčiných osobních osudových životních událostí, ale i z jejího nesmírně senzitivního způsobu vnímání světa. Sama Šimotová popisuje své vjemy z války, které byly jejím prvním prožitkem tragické stránky života. Pozdější brzká ztráta manžela a po té i syna měly na autorčin život hluboký účinek a silně zasáhla její dílo. Ale ovlivnily ji i intelektuální zájmy: například četba Marcela Prousta nebo knížka Já a Ty od Martina Bubera, v nichž nalézala souznění se svým křehce existencionálním přístupem ke světu a životu.

 

Adriena Šimotová vstupovala do výtvarné scény v druhé polovině padesátých let dvacátého století. Její citlivé vnímání skutečnosti hrubě naráželo na drsnou dobu sovětského stalinismu, diktátorsky předkládající svá dogmata. Tak jako mnoho jejích spolužáků, i ona hledala záchytné body v díle předválečných avantgard, zejména v umění francouzském. V roce 1954 se Jiří John, autorčin manžel, seznámil s malířem Václavem Bartovským, starším kolegou, který svou jemnou elegancí, kultivovanou a citlivou malbou orientovanou na francouzské malíře (Matisse, Bonnard ad.) mladým umělcům imponoval. Postupně se kolem Bartovského soustředila skupina několika dalších mladých umělců, které spojovalo společné zaměření. V roce 1958 se konala v Domě umění města Brna výstava mladých výtvarníků. Rok 1958 byl v českém umění zlomový: politická situace se lehce uvolnila. A v Brně na výstavě se setkala nastupující generace, která si plně uvědomila svou sounáležitost. Mezi vystavujícími byla i Adriena Šimotová a další umělci, kteří v roce 1960 vytvořili skupinu UB 12 (členy UB 12 byli V.Bartovský, V. Boštík, F.Burant, V.Janoušek, V.Janoušková, J.John, S.Kolíbal, J.Mrázek, D.Mrázková, V.Prachatická, O.Smutný, J.Šetlík, A.Šimotovýá, A.Vitík, od r. 1962 A.Kučerová a od r. 1964 J. Zemina).

 

Ovzduší uměleckého okruhu skupiny UB 12 formovalo první období tvorby Adrieny Šimotové. Od počátku se projevovala jako malířka se smyslem pro čistou, výtvarnou kvalitu barev. Obrazy jako Zrcadlo (1962) prokazují ještě užší sepětí s předválečným vývojem, ale v roce 1963 nastává v autorčině práci změna. Šimotová se dostává k abstraktnějšímu výrazu, i když výchozím motivem zůstává realita, nejčastěji krajina. Mahulena Nešlehová řadí tyto práce k vlně „poetické kontemplace“, která stojí blízko francouzské lyrické abstrakci (vznikající po roce 1945 v díle Wolse či Hartunga). Malby Adrieny Šimotové jsou však v té době na rozdíl od Francouzů méně existenciální a spějí k výpovědi o hledání životní harmonie. Posléze se do lyricky chvějivých obrazů dostává více konkrétních linií a znaků, jako například v obraze Zmapovaná krajina (1965). Jak název říká, nejde zde tolik o zachycení dojmu, ale o „zmapování“, čili o jakési měření země. V obraze se též objevují jiné než čistě malířské prostředky (vlepovaný papír).

 

Na sklonku šedesátých let se v českém umění prosadil proud, který dostal název Nová figurace. Mísily se zde vlivy pop-artu se snahou o postižení figury v nových kontextech. Někteří umělci tohoto okruhu tíhli ke grotesknímu pojetí (K. Nepraš, K.Gebauer), jiní postihovali filozofičtější rovinu denních situací. Tímto směrem se rozvíjelo kolem roku 1970 i dílo Adrieny Šimotové. Její obrazy s tématy česání či mytí odkazovaly ke kráse běžných denních úkonů i k „vymezování“ (termín A. Šimotové), které malířka chápe jako vztah člověka a prostoru, které se utvářejí vzájemným působením. To už byla doba, kdy Jiří John byl nemocný. Zemřel v roce 1972.

 

Po předčasném odchodu Jiřího Johna se Šimotová k výrazným barvám a malbě již nedokázala vrátit. Byla to zároveň doba, kdy tradiční umělecké prostředky byly všude ve světě opouštěny. Mezi jinými se rodí také tendence, která klade důraz na smyslovou přítomnost, vyvolanou nahodilou instalací a haptickou kvalitou použitého materiálu, důraz na pomíjivost, proměnlivost, netrvalost a nestálost použitých materiálů. Robert Morris razí pojem „antiforma“ (1968), mluví se o dematerializaci umění. Dílo mnohých umělců se stává osobní výpovědí o křehkosti, neuchopitelnosti a nepředvídatelnosti bytí (Eva Hesse). Zvrat v tvorbě Adrieny Šimotové nebyl jen reakcí na osobní život, ale i cítěním nutnosti adekvátního způsobu uměleckého vyjádření. Nové výrazové prostředky jako křehkost papíru či měkkost látky byly přesně tím, co umělkyně potřebovala k vyjádření svých pocitů o prchavosti života. Skloubení netradičních médií, objevivších se v umění této doby, a osobní reflexe smrti a pomíjivé existence je v Šimotové díle neskutečně přesvědčivé.

 V průběhu sedmdesátých a dalších let vytváří Šimotová práce, užívající zejména nejrozmanitější druhy papírů, především těch, které dovolují pracovat s jejich křehkostí a poddajností a mohou být lehce perforovány, trhány, mačkány a modelovány. Stěžejním námětem je figura jako nositel zobrazování člověka vystaveného mezním životním situacím. Psychologická působnost je pak umocněna především autorčiným důrazem na haptičnost. Tu evokuje pocit tělovosti, respektive pocit, že máme před sebou stopy po nedávno přítomném lidském těle (případně jeho částí; častým motivem je například hlava). Někdy se jedná o skutečné otisky: autorka do papíru otiskuje vlastní tělo či tělo svých přátel. Papír dobarvuje jen občas. Její barvou je zejména kleinovská modř, případně červeň lidské tkáně. Přítomnost tělesnosti je zřejmá v celém jejím velmi sensibilním díle. „Jazyk doteku“ prochází celou její tvorbou. Šimotová dokázala proměnit svou rukou (mačkáním, překrýváním, perforováním, trháním) „chudé“ materiály ve vznosnou výpověď metafyzických rozměrů.

 Přestože se dílo Adrieny Šimotové točí prakticky kolem stále stejného tématu, je obdivuhodné, jakými proměnami procházelo. Srovnáme-li například práce z období let sedmdesátých s díly let posledního desetiletí života, je zde viditelný veliký rozdíl, i když obě etapy se týkají filozofie bytí člověka. Ranější díla vypovídají více o tělesnosti a přímém zážitku s hmotou (i když zároveň naznačují spirituální přesahy). Objekty jako Osamělost (1977) či Podpírání (1984) jsou svým způsobem narativnější: můžeme zde číst více mimetických záchytných bodů, poukazujících k obsahovému sdělení. Postupem doby ale narůstá tendence k většímu abstrahování reálných tvarů a sílí cesta k „odhmotnění“ jak formálnímu, tak myšlenkovému (Intimní stav bez tíže, 1992). Vše je prchavější, daleko méně postižitelné a popsatelné a stále křehčí. Tělesnost ale nevymizela, i když je subtilnější a těkavější. Čitelné znázornění figur nebo objektů se střídá s tvary, o jejichž vztahu k realitě hovoří často jen název (Velké zrcadlo, 1990). Ke konci života autorky je pak ona prchavost dokonána – jako by to nebyla výpověď o světě z masa a kostí (Vyjevování, 2010). Tvary sublimují a rozplývají se v kosmickou vířivou prahmotu – stávají se nestmelenými, oblačnými, těkavě poletavými částicemi. Šimotová jako by vyřkla stará biblická (ale v zásadě vědecky dnes dokazatelná) slova: „prach jsi a v prach se obrátíš“. 

Autor anotace
Ivona Raimanová

Publikováno
2015

Profesní životopis

1940-1941 Soukromá grafická škola, Praha / Private graphic school, Prague
1942-1945 Státní grafická škola, Praha (Zdeněk Balaš)/ State Graphic Arts School in Prague
1945-1950 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Josefa Kaplického/ Academy of Fine Arts in Prague

1979 Velká cena mezinárodního bienále grafiky v Lublani
Členství ve skupinách zařazených do databáze
UB 12

Výstavy

Samostatné výstavy
(výběr)

2001
Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Veletržní palác / Retrospective, National Gallery, Trade Fair Palace, Prague
The ephemeral eye, Musée des Beaux-Arts/Dijon

2000
Tři / Three(s Janem Mertou a Jiřím Černickým), Galerie Sýpka

1999
Stopy pamäte, Galéria Medium, Bratislava
Grafika 1965–1995, / Prints 1965-1995, Prácheňské muzeum, Písek Adriena Šimotová: s kolemjdoucím, Dům umění, Zlín
S kolemjdoucím II / With the Passer-by II, AP galerie, Praha

1998
První hlasy / First Voices, Galerie Béhemot
Was vergeht und was bleibt, Galerie in Trakelhaus, Salcburk Adriena Šimotová, Coutsbank, Vídeň
Arbeiten mit Papier, Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst, Salcburk
Adriena Śimotová, Izbrisane podobe, Umetnost galerija Maribor,
Razstavni salon Rotovž, Maribor

1997
Poloviny / Halves, Galerie 761, Ostrava
Adriena Śimotová, cyklus česká grafika / Adriena Šimotová, Cycle of Czech Graphic Art, Galerie umění Karlovy Vary, Gedächtnis der Familie, České centrum, Berlín
Gedächnits der Famillie, České centrum, Berlín

1996
Mémoire de famille, Galerie de France, Paříž
Mémoire de Famille, Nová síň Praha

1995
Co mizí a co zůstává / That which Disappears and that which Remains,
Dům umění, Brno
Adriena Śimotová, Galerie Aspekt, Brno
Adriena Śimotová: odrazy / Adriena Šimotová: Reflections, Galerie 60/70,
Praha
Adriena Šimotová, Galerie Saint-Séverin, Paříž
Tváře /Faces, Galerie Gema Art, Praha

1994
Zwei Räume, Galerie Christine König, Vídeň
O blízkém a vzdáleném / Of the Near and the Far, Výstavní síň Mánes,
Praha

1993
Tisch-wächter, Galrie Knoll, Budapešť
Plovoucí láhve / Floating Bottles, Galerie Behémot, Praha Grafika / Prints, Galerie Gema-art, Praha

1992
Objekte und Ziechnungen, Galerie Christine König, Vídeň Tisch-wächter, Hypo Galerie im Romanischer Keller, Salcburk

1991
Adriena Šimotová, Galerie de France, Paříž
Radierung/arbaiten mit Papier, Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst, Galerie Slavi, Grödig u Salcburku
Svěcení reality /Sanctification of Rreality, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Magie věcí / The Magic of Things, Galerie Benedikta Rejta, Louny Miesto veci / The Place of things, Klub priateľov českej kultúry, Bratislava

1990
Setkání 1969 -1990 / Meetings 1969 -1990, Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
Frottagen und Ziechnungen, Galerie Christine König, Vienna
Adriena Šimotová/Cesta / Adriena Šimotová/Journey, Galerie výtvarného umění, Opava

1989
Kresba a prostor, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha / Drawing and Space, Central Rrailway Workers Cultural House Prague
Problém hlavy / Problem of the Head, Oblastní galerie Liberec
Dialog: Adriena Šimotová - Václav Stratil / Dialogue: Adriena Šimotová – Václav Stratil, Galerie moderního umění, Hradec Králové
Mapování prostoru (tělo kláštera), bývalý františkánský klášter, Hostinné / Mapping of a Space (the Body of Monastery), former Fransiscan monastery, Hostinné

1988
Instalace / Installations (s Václavem Stratilem), bývalý františkánský klášter, Hostinné

1987
Kresby / Drawings, Galerie Sovinec, Sovinec
Práce na papíře, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno / Work on Paper, House of Art of the City of Brno, House of the Lords of Kunštát, Brno
Tváře / Faces, Kulturní dům Opatov, Praha

1985
Kresby, bývalý františkánský klášter, Hostinné / Drawings, former Franciscan monastery, Hostinné

1984
Prostorové kresby, bývalý františkánský klášter, Hostinné / Spatial Drawings, former Franciscan monastery, Hostinné

1983
Two artist from Prague (se Stanislavem Kolíbalem), Riverside Studios, Londýn
Grafika / Prints,Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek, Ostrov nad Ohří
Otisky / Imprints, Galerie 55, Kladno

1982
Galerie Witte-Baumgartner, Západní Berlín
Empreintes, Galerie de France, Paříž

1981
Samostatná výstava na / Solo Exhibition at : The 14th International Biennal of Graphic Art, Lublaň

1980
Kresby, ilustrace, objekty, Ústav makromolekulární chemie, Praha / Drawings,Illustrations, Objects, Institute of Macromolecular Chemistry, Prague
Grafika / Prints, Divadlo hudby, Ostrava

1978
Grafika Adrieny Šimotové / Prints Adriena Šimotová, divadlo hudby OKS,Olomouc
Adriena Šimotová - Kresby / Drawings, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno
Grafika, Dům kultury, České Budějovice
Grafik, Kunsthallen, Uppsala

1977
Vymezení a komunikace, ateliér Josefa Mžyka, Dům Mlynářka, Praha / Delimination and Communication, Josef Mžyk Studio

1976
Graphic Arts (s Alenou Kučerovou), Jacques Baruch, Chicago

1970
Obrazy a kresby / Paintings and Drawings, Galerie Václava Špály, Praha

1968
Grafika / Prints, Galerie Václava Špály, Praha
Adriena Šimotová: soudobá česká grafika a kresba (s Jiřím Johnem) / Adriena Šimotová: Contemporaary Czech Prints and Drawings
Oblastní galerie, Liberec

1965
Obrazy a grafika, / Paintings and Prints, Galerie Československý spisovatel, Praha

1960
Pastely a tempery, Síň lidové demokracie (s Věrou Janouškovou), Praha /
Pastels and Temperas, Lidová demokracie Hall (with Věra Janoušková),
Prague
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2000
Flexible 3, Oberösterreichisches Landsmuseum, Linec; Galeria Sztuki
Współczesnej, Vratislav; Dutch textile Museum, Tilburg; Kunst Museum Bayreuth, Bayreuth

1999
K nebi, Galerie Štenberk, Šternberk / To Heaven, Gallery Šterneberk,
Štenrberk
Světlo, stíny, odlesky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž / Lights, Shadows, Reflections, Kroměříž Museum
Le regardement, Musée de ľ Hospice st. Roch, Ville d´Issoudun, Issoudun

1998
Entgegen, Religiongedächtnis, Štýrský Hradec / Stadt Gratz Skulptur, Weiblich, Figur, Oberösterreichisches Landesmuseum, Linec

1997
Kořeny, Mánes Praha / Roots, Mánes Prague

1996
Respekt: Vzpomínka na budoucnost, Richterova vila, Pražský hrad, Praha / Recollection of the Future, Richter Villa, Prague Castle

1995
Glaube: Hofnung: Liebe: Tod, Kunsthalle, Vídeň

1994
Europa – Europa, das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel und
Osteuropa, Kunst – Ausstellunghalle der Bundesrepublik Deutschland,
Bonn
Česká grafika šedesátých let, Národní galerie v Praze, Praha / Czech graphic Art of the 1960s, National Gallery in Prague
Dialogue with the others, Kunsthallen, Brands Klaedefabrik, Odense

1993
Pět osobností, Strahovský klášter, Praha / Five Personalities, Strahov Monastery, Prague
Identity today, the Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak art,
Centre de conférences Albert Borschette, Brusel

1992
V dimenzích prázdna / In the Dimensions of Emptiness, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem, Umělecká beseda, Mánes, Praha
D´une generation L´autre, Musée d´art Moserne de la Ville de Paris
Luzy Espíritu, Pabellón las Artes, Sevilla

1991
Tradition und avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück; Landesmuseum, Bonn
Détente, Dům umění, Brno; Museum des Jahrhunderts, Vídeň; Kiscelli
Múzeum, Budapešť, 1992, Fondazione Mudina, Milán, 1992

1990
Les Pragois, Galerie Lamaigner-Saint Germain, Paříž
40 artistes tchèques et slovaques, Musée de Luxembourg, Paříž Inoffiziel, Museum der Stadt, Řezno
Czech Art in Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn Harbor New York

1988
Triennale rysunku, Vratislav / Triennale of Drawings, Wroclav

1987
Expressiv, Museum des 20. Jahrhunderts, Vídeň, Hirschhorn Museum and Sculptures Garden, Washington D.C. 1988

1985
Kunst mit Eigen-sinn, Museum 20. Jahrhundert, Vídeň Siècle de Kafka, Centre George Pompidou, Paříž

1983
Acht Künstler aus Prag, Künstwerkstätten, Mnichov The 15th International Biennnial of Graphic Art, Lublaň

1982
Triennal Contemporary Art, Museum of Modern Art, Dillí / Delhi

1981
Contemporary Paintings of Eastern Europe and Japan, National Museum of Modern Art,Osaka, Museum of Art, Kjóto

1980
Eleven Contemporary Artists from Prague, New York University, Michigan University, Ann Arbor

1979
Internationalle Bienalle der Graphic, Heidelberg
Česká portrétní malba XX. století, Dům umění města Brno / Czech portrait paintings of the 20™ century, House of Art. Brno

1976
The international Biennal Exhibition of Prints in Tokyo, Museum of Modern Art, Tokio

1975
The 11th International Biennal of Graphic Art, Lublaň

1974
Internationalle Bienalle Der Graphik, Frechen

1973
The 10th International Biennal of Graphic Art, Ljubljana

1971
Premio Biella Per L´incisione, Biella

1970
Biennale Internazionalle della Grafica, Florencie
The 7th International Biennal Exhibition of Print in Tokyo, Tokio
Cien Grabados, Cien Fotografias, Universidad National Autonoma, Ciudad de México

1969
6 Graveurs tchèques, Galerie La Hune, Paříž
Obraz 69, Celostátní výstava současné malířské tvorby, Moravská galerie, Brno / PICTURE 69, Nationwide Exhibition of Contemporary Paintings, Moravian Gallery, Brno

1968
Czechoslovak Contemporary Graphic Art, Monetary Fund, Washington

1967
The 7th International Biennal of Graphic Art, Lublaň Mostra d´arte contemporanea Cecoslovacca, Turín

1965
UB 12, Dům umění Brno / UB 12, House of Art, Brno The International Biennal of Young Artists, San Marino

1964
UB 12, Nová síň, Praha / UB 12, Nová síň Gallery, Prague
UB 12, Oblastní galerie výtvarného umění, Zlín / UB 12, Regional Gallery of Fine Arts, Zlín
Tvůrčí skupina UB 12, Československá spisovatel/ Creative group UB 12, Československý spisovatel Gallery, Prague
Jaro 62, Mánes, Praha / Spring 62, Mánes, Prague

1959
IV. přehlídka Československého umění, Mánes, Jízdárna Pražského hradu, Praha / Fourth Czechoslovak Art Show, Manes, Riding School of the Prague Castle, Prague

1958
I. celostátní výstava mladých, Dům umění, Brno / First Nationwide Exhibition of Young Art, House of Art, Brno

1957
Výstava pěti, Alšova síň, Praha / Exhibition of five, Ales Hall, Prague
Zastoupení ve sbírkách
Alšova jihočeská galerie
Galerie Benedikta Rejta
Galerie hl. města Prahy
Galerie Klatovy-Klenová
Galerie moderního umění, Hradec Králové
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Galerie výtvarného umění, Litoměřice
Moravská galerie Brno
Národní galerie v Praze
Západočeská galerie, Plzeň
Albertina, Vídeň
Teh Art of Institute, Chicago
Centre Georges Pompidou, Paříž
Du Mesnil Collection, Houston
Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi
Library of Congress, Washington D. C.
Musée d´Art et d´Histoire, Ženeva
Musée D´Art Moderne de la Ville de Paris, Paříž
Museum of Art, Kyoto
Muzeum Sztuki, Lodž
Museum of Art, Seoul
Muzeum Sztuki Wspólczesnej, Wroclav

Monografie, katalogy, publikace

Články, média, internet

Hodrová Daniela: Zář, A2 kultruní týdeník 10/2008

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv