O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Milan Grygar

Jméno
Milan
Příjmení
Grygar
Narozen/a
1926
Místo narození
Zvolen, Slovenská republika
Působiště
Praha
Klíčová slova
hudební performance
kresba
malba
Knihovna CSU
↳ Vyhledat v katalogu

O umělci

Tvorbu Milana Grygara charakterizuje originální pojetí vztahu obrazu, zvuku a prostoru. V r. 1965 vytvořil první ze svých akustických kreseb, ve kterých propojil realizaci díla s fenoménem prostorovosti zvuku. Specifický, originální koncept vztahu obrazu a zvuku pak Grygar rozvíjí v následujících desetiletích v různých, často velmi rozdílných vztahových analogiích, až dodnes.

Grygarův zájem o tradici moderní malby v intencích kubismu a abstrakce v rané tvorbě padesátých let, který této koncepci předcházel, se brzy zaměřil na skladbu a strukturu jednotlivých barevných ploch, které vyústily v roce 1963 do kompozic geometrické abstrakce v podobě barevných konstrukcí abstrahovaných znaků. Tehdy se Grygar soustředil na kresbu; systematická práce s tímto médiem, důraz na jeho procesuálnost a elementární tvůrčí gesto, jej přivedla k zájmu o fenomén zvuku. Hledal takovou formu kresby, která by umožnila vyjádřit přítomnost zvuku v obraze. Při kresebném gestu si uvědomil jeho zvukový rozměr a nadále se zaměřil na možnosti jak ho s realizací díla trvale propojit.

Proces vzniku prvních akustických kreseb, do jejichž realizace zapojil zvuk, souběžně zaznamenával na magnetofonový pásek. Nově definovaná dvojdimenzionální akusticko-vizuální forma kresby obohatila o rozměr zvuku – času. Zvukový záznam se stal ekvivalentem kresby v časové shodě procesu vzniku, stal se „hlasitým čtením kresby“. Synchronní vnímání nebylo nadále podmínkou, obě složky mohly existovat nezávisle na sobě. Ke kresbě Grygar používal netradiční prostředky, drátěný hřeben dřívka, kovovou krabičkou a další předměty. Vytvářel jimi černobílé geometrizující struktury; založené vždy na výrazném vizuálním kontrastu grafických znaků.

V r.1966 zaměnil Grygar v akustických kresbách vlastní autorské gesto za mechanické nástroje - kreslící a zvučící součástky, někdy mechanické dětské hračky na klíček. Tyto předměty, namočené v tuši, které Grygar uváděl v různém časovém sledu a na různých místech plochy papíru do pohybu, vytvářely vlastní kresebné záznamy ve formě rytmických stop svého pohybu. Mechanické kresby i další vizuálně akustické projekty- hmatové kresby, byly inscenovanou akcí, dokumentovanou pomocí fotografie nebo filmu. V hmatových akustických kresbách, realizovaných od r. 1969, propojil Grygar originálním způsobem zvuk s gestickou akcí lidského těla. Kresby vznikaly téměř bez zrakové kontroly, založené na korekci hmatu a sluchu Finálním aktem kresebného gesta, ve kterém „se propojilo lidské tělo s plochou papíru“ bylo protržení kresbou vymezené části papíru. Otevřením prostoru kresba získala novou prostorovou dimenzi, směřující k další dematerializaci výtvarného aktu. Přítomný prvek náhody umožnil propojit význam kresby, zvuku a gesta v jednotném čase vzniku.

Obsáhlou řadu konceptuálních partitur z ze 60. - 70. let, kterými Grygar navázal na akustické kresby, založil na prioritě vizuálního grafického záznamu, který byl v zásadě více či méně přesným návodem pro hudební provedení a nabízel různé interpretační propozice. Těm odpovídaly názvy: půdorysné partitury, partitury-vzorce, barevné partitury a architektonické partitury lineární partitury, zvukoplastické kresby. Některé byly dále hudebně interpretovány, v zahraničí především Erhardem Karkoschkou a Jean Yves Bosseurem, u nás souborem Agon Orchestra, Jiřím Stivínem v poslední době souborem MoEns aj.

Na konci 80. let se Grygar vrátil k malbě, první cyklus černých obrazů s barevnými lineárními prvky komplementárních barev založil na vzájemném kontrastu monochromního prostoru malby a luminiscenčních linií, které materializovaly světlo a pohyb v čase. Variantou byl uzavřený soubor sedmi černých obrazů Polemiky se čtvercem. Na obdobném principu realizoval soubor bílých obrazů, nazvaných Geometrické partitury, kde úlohu lineárních prvků převzaly dvojice elementárních geometrických tvarů, které byly nositeli akustické události. Stejně jako černé i bílé obrazy byly koncipované jako propozice pro možnou zvukovou interpretaci. Od roku 1996 realizuje Milan Grygar početný a dosud neuzavřený soubor obrazů, které nazývá Antifony, ve kterých vrcholí základní požadavek dosáhnout autonomního multidimenzionálního obrazu. Obrazy Antifon jsou vizuálním přepisem zvukové události., odkazují k staré hudební formě liturgického verše, zpívaného v kostele při mši. První soubory červených nebo bílých obrazů menších čtvercových formátů byly založeny na dominantě červené barvy. Jejich minimální tvarosloví zpočátku tvořily monochromní geometrické obrazce nebo linie. v kombinaci červené a bílé nebo červené a černé, které artikulovaly zvuk.

Antifony posledních let akcentují barvu. Barevné geometrické konstrukce monochromních polí čtvercových formátů vyvolávají představy variant prostorových vztahů. Zatímco v obrazech Antifon se základními geometrickými tvary v jejich středu se zvukový děj odehrával uvnitř prostoru obrazové plochy, zakomponovaný v jejich středu, tyto geometrické kompozice jsou součástí prostorových dějů samy o sobě. Individuální koncepce vizuálně-akustické formy díla v nich získává další nové podoby.

Hana Larvová

 

Milan Grygar patří ke generaci autorů, kteří prošli uměleckým školením krátce po konci druhé světové války a na přelomu 50. a 60. let navázali rychlým přechodem k abstrakci na aktuální proudy evropské neoavantgardy. Ve své tvorbě tíhne k oproštěnému výrazu a práci s kontrolovanou náhodou a zcela ojedinělým způsobem spojuje zájem o vizuální a zvukovou stránku uměleckého projevu.

 

Po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliérech Josefa Nováka a Emila Filly prodělal po několikaleté tvůrčí pauze vývoj od geometricky stylizovaných figurálních kompozic (Chlapec a měsíc, 1959) k abstraktním obrazům (Kontrasty, 1962), postupně se omezujícím na práci s jednou či dvěma základními barvami (Černý obraz, 1963). Ustupování od klasických malířských postupů a hledání nových způsobů vyjádření přivedly Grygara ke kresbě jako médiu, jež se ukázalo být velmi flexibilní a otevřené především směrem k akustickým složkám tvůrčího procesu. V polovině 60. let se u autora čím dál víc prosazuje zájem o procesuálnost tvorby, rytmizaci kresby a vrstvení jednoduchých abstraktních motivů (Kresba dřívkem, 1966).

 

V Grygarově tvorbě postupně dochází ke zrovnoprávnění vizuálního a hudebního projevu, nejde ale nikdy o analogii mezi nimi, nýbrž o „přirozený vztah daný jednotou pohybu v čase“. V sérii Akustických kreseb je konečné dílo výsledkem performativního procesu, při němž Grygar pohybuje po ploše papíru – anebo nechává pohybovat se – technické nástroje a jejich fragmenty a mechanické hračky (ozubená kolečka, hřeben na borůvky, hrací vlček a pod.). Kresba se dematerializuje, barevnost zcela mizí a role autora se omezuje na kontrolu částečně náhodných procesů. Výstupem Akustických kreseb je kromě samotných vizuálních realizací obvykle i zvukový záznam a fotografická či filmová dokumentace. Kresby zpravidla tvoří vrstvy statických otisků a stopy pohybu a samopohybu předmětů. Akustické kresby a další vizuálně-zvukové realizace vznikaly v průběhu scénických akcí, při nichž byla pro autora důležitá přítomnost publika. Akustické záznamy z performancí vyšly na dvou SP deskách v Suprafonu (1969 a 1976) jako výsledek autorovy spolupráce se zvukovou laboratoří Ústavu teorie a dějin umění Akademie věd.

 

V druhé polovině 60. let rozvíjel Grygar cykly partitur, z části koncipovaných jako reálné návody k hudební interpretaci (Barevné partitury, Půdorysné partitury, Lineární partitury, Architektonické partitury). Grygarovy Architektonické partitury uvedla opakovaně stuttgartská skupina pro novou hudbu Erharda Karkoschky (poprvé v roce 1973 v Theater der Altstadt ve Stuttgartu), různé části z cyklu partitur se objevily v repertoáru několika hudebních těles, jako jsou Agon Orchestra nebo MoEns.

 

Kromě Akustických kreseb rozvíjel Grygar od konce 60. let další cyklus performativních realizací. V Hmatových kresbách se řídil jen vlastní představou a zvukovým vjemem, bez zapojení zraku pro usměrnění kresby. Kreslil současně nebo střídavě oběma rukama prostrčenýma otvory v ploše papíru, tak, že se sám octnul za obrazovou plochou. Součástí výsledných vějířovitých kreseb jsou čtyři průniky do prostoru za obrazem. Od 70. do začátku 90. let se Grygar věnoval kresbám soustavně narušovaných geometrických struktur (série Zvukoplastických kreseb a Lineárních partitur). Rytmus struktury nabourává chybami v logice celku, jemnými zásahy v podobě překryvů a mezer v rastru vytváří znejisťující hiáty. Autorův zásah do struktury spočívá často jen v jejím mírném posunutí nebo nenápadném vybočení z jednotné barevnosti mřížky nebo rytmu řádků. Na lineární partitury navázal Grygar pronikajícími se geometrickými tělesy na hranici trojrozměrnosti v cyklu Prostorových partitur.

 

V průběhu 80. let se Milan Grygar vrací k malbě, stejně jako v předchozí tvorbě pro něj i v cyklech Černých obrazů, Polemik se čtvercem či Antifon hrají důležitou roli hudební východiska. Monochromní plochy Černých obrazů protínají línie barevného světla. Ty nejsou věcí náhody, kompozice obrazů se naopak opírá o promyšlená geometrická pravidla. Některé z Antifon pracují s jednoduchou skladbou monochromních ploch, často zasazených do formátu diptychu. V Obrazech-partiturách ohraničuje Grygar plátno z jedné strany lištou rámu, evokující představu pokračování barevné plochy až do uzavření ze všech čtyřech stran.

Jakub Hauser

Autor anotace
Jakub Hauser
Hana Larvová

Publikováno
2010

Profesní životopis

Vzdělání:
1945-1950 studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér Josefa Nováka (1945-1948 ) a Emila Filly (1948 – 1950)
1942-1943 studia na škole uměleckých řemesel v Brně

Zaměstnání, práce:
1976 na základě spolupráce s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a zvukovou laboratoří Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd vyšla v Suprafonu SP deska s nahrávkami akustických kreseb
1969 v Suprafonu vyšla SP deska Akustická kresba č. 22 a Adagio

Výstavy

Samostatné výstavy
2010
Akustické formy 1982 – 1983, Praha, Galerie Zdeněk Sklenář

2009
Zlatá éra českého filmového plakátu VII. Praha, Kino Světozor a Filmová galanterie Terryho ponožky

2008
Antifony. Praha, Galerie Zdeněk Sklenář

2007
Obrazy 1959-1963. Praha, Galerie Zdeněk Sklenář

2006
Osobnosti českého grafického designu. Brno, Moravská galerie, Pražákův palác
Akustické kresby a partitury. Praha, Galerie Zdeněk Sklenář

2003
Bratislava, Galéria Komart

2002
Osobnosti českého grafického designu. Benešov, Muzeum umění

2001
Performance Drawings. New York, The Drawing Center's Drawing Room
Obraz a barva. Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění
Mezi obrazem a zvukem. Olomouc, Muzeum umění Olomouc

1999
Obraz a zvuk / Image and Sound. Praha, Národní galerie. Veletržní palác
Obrazy a akvarely z let 1938-1951. Praha, Galerie Zdeněk Sklenář

1997
Antifony. Praha, Galerie Václava Spály

1996
Kresby. Praha, Galerie Gema
Obrazy. Praha, Galerie Ruce

1995
Zeichnungen, Bilder, Partituren. Köln, Galerie Schüppenhauer
Obrazy z let 1960-1963. Praha, Galerie '60/70
Výstava a setkání s Milanem Grygarem u příležitosti vydání knihy Eugèna Ionesca Židle. Praha, Nakladatelství a knihkupectví Aulos

1994
Praha, Galerie Ruce
Kladno, Malá galerie České spořitelny (společně se Štěpánem Grygarem)

1993
Toiles récentes et partitions linéaires. Paříž, Galerie Gilbert Brownstone & Cie, Petite Galerie
Příbram, Galerie Zámeček (společně se Štěpánem Grygarem)
Saarbrucken, Galerie St. Johann

1992
Kresby. Roudnice nad Labem, Galerie výtvarného umění
Villeurbanne, Maison du Livre ďlmage et du Son – Artothèque
Mezi viděním a slyšením. Zwischen Sehen und Hören. Between Seeing and Hearing. Dortmund, Dortmunder Kunstverein; Praha, Středo¬evropská galerie a nakladatelství, Praha, Centrum české grafiky – Grafický kabinet; Berlín, Kultur- und Informationszentrum der ČSFR
Bratislava, Slovenská národná galéria
Akustické kresby a partitury. Nové Zámky, Galéria Art Deco

1991
Zeichnungen, Fotoarbeiten, Installationen 1968-1991. Saarbrucken, Stadt-galerie
One Man Show. Frankfurt nad Mohanem, Art Frankfurt
Obrazy a kresby. Brno, Dům umění
Praha, Středočeská galerie
Kladno, Galerie výtvar¬ného umění
Besançon, centre ďarts contemporains de Besançon

1990
Obrazy, kresby. Praha, Golden cup Gallery

1989
Praha, Kulturní středisko Opatov

1988
Wystawa prac z lat 1980-1988 towarzyszaca IV Miedzynarodowemu triennale rysunku Wroctaw '88. Vratislav, Biuro wystaw artystycznych, Galeria BWA „Mały salon“

1987
Gent, Museum van Hedendaagse Kunst

1985
Z ateliéru. Praha, Výstavní síň Umění- Knihy
Akustické kreslení 1965-1985. Praha, Kulturní středisko Opatov, 7

1984
Kresba. Ostrava, Městský klub mládeže na Černé Louce - pavilon C1

1982
XX. festival československých filmů. Ústí nad Labem, Krajské kulturní středisko (společně s Karlem Vacou)
Kresby. Olomouc, Divadlo hudby

1981
Besançon, Galerie Geneviève et Serge Mathieu

1980
Filmové plakáty. Praha, Kino Orlík
Plakáty filmowe. Lodž, Muzeum Historii Miasta Lodži

1979
Gdaňsk, Galerie GN
Lodž, Galerie Ślad

1975
Filmové plakáty. Praha, Filmový klub

1974
Zeichnungen. Oldenburg, Galerie Centra
Partytury i rysunki akustyczne. Realizacje dźwiekowe. Lodž, Muzeum Sztuki

1973
Radierung + Zeichnungen von Květa Pacovská + Milan Grygar. Wechta, Kunstverein Kaponier

1971
Praha, Viola

1970
Plocha a zvuk. Brno, Galerie Jaroslava Krále

1969
Partituren. Akustische Zeichnungen, Düsseldorf-Gerresheim, Galerie Ursula Wendtorf
Akustické kresby a partitury. Praha, Alšova síň Umělecké besedy
Dortmund, Galerie Ostentor

1966
Nová kresba. Praha, Galerie bratří Čapků

1963
Praha, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké Besedy

1960
Obrazy. Praha, Filmový klub

1959
Obrazy 1946-1959. Praha, Nová síň
Skupinové výstavy nezařazené do databáze
2009
V spektru rozmanitosti: 11 + 1. Praha, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu
Prag 1887 - Berlin 2009. Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009). Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Verein Bildender Künstler Mánes (1887-2009). Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins. Berlín, Saarlandische Galerie, Palais am Festungsgraben
Positionen konkreter Kunst heute. In Kooperation mit der Galerie St. Johann in Saarbrüc¬ken. Mohuč, Landesmuseum

2008
Fillovi žáci. Výstava třiceti pěti výtvarných umělců. Kladno, Zámecká galerie města Kladna
Nechci v kleci! České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc. Olomouc, Muzeum umění Olomouc
Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. České umění 20. století. Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Lettrismus. Předchůdci a následovníci. Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce. Praha, Galerie U Betlémské kaple
„Petersburg...". Jahresausstellung 2008. Saarbrücken, Galerie St. Johann

2007
Typický obraz. Praha, Galerie Nová síň
Mánes Mánesu. Praha, Galerie S. V. U. Mánes Diamant
Praguebiennale 3. Glocal and Outsiders: connecting Cultures in Central Europe. Prague, Praha, Karlínská hala
Emil Filla (1882-1953). Praha, Jízdárna Pražského hradu
Seskupení 5 + 5. Obrazy, koláže, kresby, grafiky. Plzeň, Trigon Gallery
Soustředěný pohled. Focused view. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií RGČR. Liberec, Oblastní galerie; Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny
Od 60. let k současnosti. Plzeň, Trigon Gallery

2006
Jubilanti Mánesa 2006. Praha, Galerie Diamant
Kalendáře pro Jindru Štreita. Ostrava, Dům umění
České uměníXX. století/1940-1970. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
Klenoty českého umění. Litomyšl, Galerie Zdeněk Sklenář
V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olo¬mouc. Olomouc, Muzeum umění Olomouc
Svět české grafiky. Bruntál, zámek Bruntál

2005
Art Innsbruck. 9. Internationale Kunstmesse. Innsbruck, Messehalle 4
Členská výstava S. V. U. Mánes. A-J. Praha, Galerie Diamant
MiArt 2005X. Fiera Internazionale ďArte Moderna e Contemporanea. Milán, Fiera Milano
Prostor a čas. Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění
Argumenta z kolekcji Gerharda Jurgena Bluma-Kwiatkowskiego, Museum Modern Art Hünfeld. (Wystawa towarzyszy IV Edycji Festiwalu Dialogu Czterech kultur) Lodž, Atlas sztuki
Raum + Zeit. Kunst aus Tschechien. Plavno, Akademiegalerie der Euregioakademie, Weisbachsches Haus
Konkretne Rezultaty. Kolekcja prac 12 artystów, uczestników Sympozjum Sztuki Konkretnej w Beratzhausen w 1995 roku. Lodž, Galerie Akademii Sztuk Pieknych im. Wtadystawa Strzemińskiego

2004
Flashback. Český a slovenský filmový plakát 1959-1989. Olomouc, Muzeum umění Olomouc; Karlovy Vary, Hotel Thermal; Bratislava, Dóm umenia
Hudba ve výtvarném umění. Kolín
„Za sklem" / Ze sbírky Jaroslava Krbůška. Šumperk, Galerie Jiřího Jílka
Beyond Geometry. Experiments in Form, 1940s-70s. Los Angeles, Los Angeles county Museum of Art; Miami, Miami Art Museum
Közeli távolság. A cseh képzömüvészet 1956 és 1972 között az Olmützi Müvészeti Muze¬um gyüjteményéböl. Blízká vzdálenost. České umění 1956-1972 ze sbírek Muzea uměni Olomouc. Székesfehérvár, Szent István Király Muzeum
Multiple Grafik und Objekte II. Jahresausstellung 2004. Saarbrücken, Galerie St. Johann

2003
Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry. Moravská gobelínová manufaktura ve Valaš¬ském Meziříčí 1993-2003. Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum
Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let. Praha, Pražský hrad, Jízdárna Pražské¬ho hradu; Brno, Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum; Olomouc, Muzeum umění Olomouc; Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce; Mnichov, Staatliches Museum für angewandte Kunst in der Pinakotheke der Moderne
Ejhle světlo. Brno, Místodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové muzeum; Praha, Jízdárna Pražského hradu
Práce na papíře. Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových. Praha, Galerie hlavního města Prahy, Dům U kamenného zvonu
Typický obraz. Moskva, České centrum
Pole jevů - samota věcí. Milan Grygar, Tomáš Hlavina, Jiří Kovanda, Václav Krůček a Eva Myslíková. Brno, Moravská galerie, Pražákův palác
Multiple Grafik und Objekte. Saarbrücken, Galerie St. Johann

2002
Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby. Praha, Galerie Mánes,
Černá a bílá. Bruntál, Muzeum Bruntál; Svitavy, Městské muzeum a galerie; Šternberk, Galerie Šternberk
Anima -Animus. Brno, Dům umění města Brna
Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století. Brno, Moravská galerie; Praha, Galerie Mánes; Bratislava, České centrum; New York, České centrum; Londýn, České centrum; Los Angeles, Generální konzulát České republiky; Dráždany, České centrum; Hongkong, Generální konzulát České republiky; Karlovy Vary, Galerie umění; Macao, Macau Museum of Art
Anima & Animus. (Manželské páry v generaci 60. let.) Praha, Galerie Zlatá husa
Europa - Konkret - Reduktiv / Europe - Concrete - Reductive / Jevropa – konkretno - reduktivnoje iskusstvo. Hünfeld, Museum Modern Art
Corps et traces dans la création tchèque 1962-2002. Nancy, Musée des Beaux-Arts
Fünf Künstler in vier Raumen. Milan Grygar-Jiří Kolář- Sigrid Kopfermann - Gertrude Reum - Bernard Schultze. Düsseldorf, Galerie Franz Swetec
25 + 25. Jahresausstellung 2002. Saarbrücken, Galerie St. Johann

2001
Malíři v podlaží hostů Muzea Vladimíra Preclíka v Bechyni. Bechyně, Muzeum Vladimíra Preclíka
Knihy Aulos. Praha, Výstavní síň VSUP
Súčasná české serigrafia. Banská Bystrica, Statná galéria
Objekt / objekt. Metamorfózy v čase. Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům U černé Matky Boží; Brno, Moravská galerie, Pražákův palác
Jubilanti S. V. U. Mánes 2001. Praha, Obecní galerie Beseda
Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector. Praha, Národní galerie. Veletržní palác
Poesie der Farbe. Saarbrücken, Galerie St. Johann


2000
Konkret. Ostliches Mitteleuropa. 12 Positionen. Drážďany, Neuer Sächischer Kunstverein e. V., Dresdner Schloss; Leverkusen, Stádtisches Museum, Schloss Morsbroich
Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
Alfa 2000 omega. Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění; Praha, Národní dům Smíchov; Praha, Vila Portheimka; Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny
Aktuální nekonečno. Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění. Praha, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna
Moderní česká kresba. Praha, Galerie Vltavín

1999
„...a co sbírky". Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998. Olomouc, Muzeum umění Olomouc
Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990-1997. Praha, Jízdárna Pražské¬ho hradu
Kolorismus. Litoměřice, Galerie výtvarného umění
Crossings. Umění pro oko a ucho / Art to hear and to see. Praha, Galerie Rudolfinum
Výtvarné umění a film. Uherské Hradiště, Galerie Slováckého muzea
Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958-1968. Praha, České muzeum výtvarných umění; Cheb, Státní galerie výtvarného umění

1998
50 Best Czech Posters. Nagoja, IdcN
Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury. Výstava k 100. výročí trvání Mo¬ravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí (1898-1998). Praha, Výstavní síň Mánes
Konkret konstruktiv. Sammlung Staechelin Freiburg. Freiburk, Museum für neue Kunst
Česká serigrafie. Ostrava, Nová síň, Galerie výtvarného umění; Praha, Staroměstská radnice, Sál architektů; Opava, Dům umění; Hradec Králové, Galerie výtvarného umění; Zlín, Státní galerie, Dům umění

1997
Zeichen Konkret. Saarbrücken, Galerie St. Johann
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989. Olomouc, Muzeum umění Olomouc
Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie v Brně. Kostnice, Rosgartenmuseum, Stadtische Museen; Brno, Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum
„Arta concreta“. Expozitia internationala „Rezultate concrete" si o sectiune de arta romaneasca. Bukurešť, Muzeul national de arta al Romaniei
Spirala 3. Artyści z Pragi. Świeradów Zdrój, Fundacja Gerarda na rzecz Sztuki Wspótczesnej
Kresba členů S. V. U. Mánes a jejich hostů. Praha, Mánes

1996
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy. Praha, Gale¬rie hlavního města Prahy, Městská knihovna
Považská galéria umenia Žilina 1976-1996. Výstava zo zbierok Považskej galérie umenia pri príležitostí 20. výročia vzniku galérie. Žilina, Považská galéria umenia
Risultati concreti. Opere prodotte durante il symposio sull‘arte concreta. Milán, Studio Spaggiari
17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách. Brno, Moravská galerie
L‘Art au corps. Marseille, MAC
Kolekcja Jürgena Weichardta. Dar dla Chetmskiej kolekcji. Varšava, Galeria Rzeźby
Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985. Praha, České muzeum výtvarných umění; Brno, Moravská galerie; Cheb, Státní galerie

1995
Písmo ve výtvarném umění. Kolín, Malá galerie Na hradbách
Das Filmplakat. Curych, Museum für Gestaltung
Přírůstky sbírek 1989-1994. Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary. Ostrov nad Ohří, Letohrá¬dek Ostrov
Konkrét Müvészet Kelet-Nyugat / Konkrete Resultate Ost-West. Konkrét müvészet, Nemzetközi Szimpózium Beratzhausen / Konkrete Kunst, Internationales Symposion Beratzhausen. Budapešť, Budapest Kiállítóterem
Slovo v prostoru. Praha, Galerie bratří Čapků
Konkrete Resultate / Resultats concretes. Beratzhausen, Kulturzentrum; Gmunden, Kammerhofgalerie der Stadt Gmunden; Mnichov, Galerie Ostler; Liège, Galerie Head & Legs; Abensberg, Berufsbildungswerk
Na styku / Point of Conctact. IV Fotokonferencja Wschód-Zachód „Europejska wymiana". Vratislav, Galeria „Foto-Medium-Art“
Aubry - Cage - Chopin - Dreyfus - Grygar - Heidsieck - Kubisch - Metail - Roquin - Vos-tell. Clermont-Ferrand, Ecole Supérieure Régionale des Beaux-Arts

1994
Poezie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let. Praha, Valdštejnská jízdárna
John Cage. Frangois Morellet. Milan Grygar. Otevřená forma / Forme ouverte / Open Form. Praha, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu
Zwischen Zeit und Raum 1. Tendenzen mitteleuropaischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren. Teil 1, konstruktiv. Köln, Galerie Schüppenhauer
Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Bonn, Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
Zwischen Zeit und Raum II. Köln, Galerie Schüppenhauer
Nová citlivost. Litoměřice, Galerie výtvarného umění; Pardubice, Vý¬chodočeská galerie; Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny; Opava, Dům umění; Brno, MG; Olomouc, Muzeum umění Olomouc
Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963. Praha, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna

1993
Zrcadlení. Setkání IV. Kostelec nad Černými lesy. Galerie H, Lázeňská 1112
Geometria Bohemia. Cseh geometrikus müvészet. Budapešť, Müczarnok, Palme-ház
Sovinec - Horn. Výstava českých - rakouských - slovenských umělců. Václav Boštík, Jo¬hann Feilacher, Herbert Fischer, Milan Grygar, Gottfried Hollwarth, Franz Katzgraber, Julius Koller, Gabrielle Kutschera, Gert Linke, Zdeněk Sýkora, Stanislav Zippe. Rakousko-slovensko-česká výstava. Sovinec; Osterreichisch-slowakisch-tschechischen Ausstellung, Malerei - Grafik - Bildhauerei. Horn, Kunsthaus Horn
Kriterion 93. Sdružení pražských výtvarníků - malířů. Praha, Mánes

1992
Accrochage 1991. Kleine Bilder, Objekte, Plastiken. Saarbrücken, Galerie St. Johann
Sztuka czeska i stowacka XX w. Vratislav, Muzeum Narodowe, 1992. Osobnosti českého umění. Praha, Karolinum
Arte contemporanea ceca e slovacca 1950-1992. Novara, Palazzo del Broletto
Světlo v tmách. Divadlo hudby Olomouc 1968-1989. Výběr z výstav. Videoprojekcia z inscenácií. Publikačná činnost. Z dokumentácie činnosti. Žilina, Povážska galéria umenia
Yin & Yang. Wiesbaden-Erbenheim, Harlekin Art
Minisalon. Praha, Galerie Nová síň; 1993-2002 putovní výstava v Evro¬pě, Americe a Asii.
Situace 92. Praha, Mánes
Hommage a John Cage. Bratislava, Rozhlasové kulturné centrum; Nové Zámky, Galéria Art Deco
České výtvarné umění 1960-1990. Praha, Středočeská galerie, Muzeum moderního umění
54. členská výstava S. V. U. Mánes. Praha, Mánes
Book Design in Prague 1960-1990. New York, Herb Lubalin Study Center
Česká a slovenská kresba 1982-1992. Žilina, Povážska galéria umenia

1991
Ve vztahu k prostoru. Blabolilová, Doležal, Grygar, Chatrný, Lindovský, Rudolf, Sedláková, Sikora, Svobodová. Praha, Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice
Tradition und Avantgarde in Prag. „Versuch, in der Wahrheit zu leben.“ Osnabrück, Kunsthalle Dominikanerkirche; Bonn, Rheinisches Landesmuseum
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. stol. ze sbírek Alšovy jihočeské galerie. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
„OEuvres intimes". Exposition collective. Besançon, Galerie Mathieu
1...2...3 Dimensionen / Dimensions. Mail Art Projekt. Art Network. Norimberk, Art Nürnberg 6, Messezentrum
Umění akce. Praha, Mánes
Europaische Dialoge 1991. Ausstellung zum 1. Festival des Europäischen Kulturklubs im Museum Bochum. Bochum, Museum Bochum

1990
Art Frankfurt, Art Basel, Art Barcelona
Z nových zisků Národní galerie v Praze. (1987-1988.) Praha, Národní galerie, Městská knihovna
Contemporary Czechoslovak Posters. A traveling exhibition of Czechoslovak posters dating from the 1960' through the 1980's. Raleigh, City Gallery of Contemporary Art; New York, Ferris Booth Hall, Columbia University; Champaing-Urbana, Krannert Art Museum; Boston, The Art Institute of Boston; Lincoln, University of Nebraska; Rochester, Rochester Institute of Technology; Chicago, AIGA Chicago; Kansas City, AIGA Kansas City; Cleveland
Image imprimée de Tchécoslovaquie. Affiche. Gravure. Illustration. La Louvière, Centre de la Gravure et de l'lmage Imprimée de la Communauté frangaise de Belgique
Žáci Fillovy školy. Zámek Chropyně
Bienále Brno '90. XIV. bienále užité grafiky Brno 1990. Brno, Moravská galerie
Galerie Mathieu. 12 ans ďactivités, 40 artistes. Besançon, Centre ďArts Contemporains de Besançon
Současná česká kniha. Praha, Galerie Mánes
Art Hamburg. Kunst kennt keine Grenzen. Hamburk, Internationale Kunstmesse

1989
Miedzynarodowy Salon Plakátu Filmowego. Lodž
D.i.s.c.o.t.h.è.q.u.e. ... Expériences sonores ďartistes. Villeurbanne, Maison du Livre, de l'image et du Son

1988
European Art Trends of 1960s-1980s. Varšava, Muzeum Narodowe
České zátiší 20. století. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
Aspecten van Kunst - Armoede Toeval Vergankelijkheid. Kortrijk, Broeltorens en Van Daleplein
The 2nd International Triennial of Poster in Toyama 1988. Tojama, The Museum of Mo¬dem Art
Letnji susret umetnika/Summer Artists Meeting. Performans, muzika, video, interven-cije u prostoru / Performance, music, video, installations. Bělehrad, Studentski kulturní centar

1987
Žáci Fillovy školy. Obrazy, grafika, plastiky. Turnov, Okresní muzeum Českého ráje; Jičín, Okresní muzeum a galerie
Ilustrace, děti, umělci. Volná tvorba ilustrátorů dětské knihy. Hradec Králové, Krajská galerie

1986
CSSR-Plakate 1974-1985. Curych, Museum für Gestaltung, Kunstgewerbemuseum
České umění 20. století. Obrazy, plastiky, kresby, grafika. Přírůstky Alšovy jihočeské galerie za léta 1980-1985. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
XII. Bienále Brno '86. Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu. Brno, Moravská galerie
Chambres ďamis. Gent, Museum van Hedendaagse Kunst

1985
Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84. Olomouc, Oblastní galerie výtvarného umění, Kabinet grafiky
Konstruktive Tendenzen II. Frank Badur, Rudolf Valenta, Milan Grygar, Radek Kratina, Karel Malich. Berlín, Galerie Dialog e. V.
Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvo¬bození Československa Sovětskou armádou. Praha, různé výstavní síně; Bratislava, Dóm kultury
4. Biennale der europaischen Grafik Baden-Baden /4th Biennial of European Graphic Art Baden-Baden / 4ème Biennale de la Gravure Européenne Baden-Baden. Baden-Baden, Alter Bahnhof
Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart
Wspótczesna sztuka czeska. Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej. Lodž, Galeria Batucka

1984
Česká kresba 20. Století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
Velká kresba. Kostelec nad Černými lesy, Galerie H, Náměstí 49
XI. bienále užité grafiky Brno 1984. Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky. Brno, Moravská galerie
Záznam o činnosti. Kostelec nad Černými lesy. Galerie H, Náměstí 49
Kresby pro Opus musicum. Brno, Městské kulturní středisko
Wspótczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej. Vratislav, Muzeum Narodowe

1983
ČSSR Contemporary Czechoslovakian Posters. South West Arts presents The Fourth Poster Show for Kerry Schools. From Michael O'Connor's collection in Listowel. Lis¬towel
Wspótczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej. Lodž, Galeria Anny We-sotowskiej
8 Künstler aus Prag in München. Boštík, Boudník, Demartini, Grygar, Jetelová, Kolíbal, Malich, Šimotová. Mnichov, Künstlerwerkstätten
Bâle 14'83. Basilej, Art Basel
20 let Galerie hlavního města Prahy. Výstava ze sbírek. Praha, Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice
Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary. (Výběr z přírůstků 1973-1983.) Ostrov nad Ohří, Letohrádek
Dessins tchèques du 20e siècle. Paříž, Musée national ďArt moderne. Centre Georges Pompidou
„Das Prinzip Hoffnung“. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts. Malerei, Bildhauerei, Objekte und Architektur. Bochum, Museum Bochum

1982
Einstand. Düsseldorf, Galerie Franz Swetec
X. bienále užité grafiky Brno 1982. Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu. Brno, Moravská galerie
Aktuelle Kunst aus Osteuropa. Oldenburg, Kleines Augusteum

1981
Musique-Arts, Plastique; Intersections. Grenoble, Maison de la Culture
2 Miedzynarodowe Triennale rysunku. Vratislav, Biuro wystaw artystycznych
Československé nejkrásnější/ najkrajšie knihy 1980. Praha, Památník národního písem¬nictví
Contemporary Painting in Eastern Europe and Japan. Jokohama, Kanagawa Prefectural Gallery; Osaka, The National Museum of Art
Recent posters from Czechoslovakia. Liverpool, The Bluecoat Gallery
Grafika i rysunek XX wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Lodži. Lodž, Muzeum Sztuki

1980
Kunst in sozialistischen Staten. ČSSR, DDR, VR Polen, Ungarische VR. Beitrage zu einer Standortbestimmung. Malerei aus der Sammlung Weichardt. Oldenburg, Oldenburger Stadtmuseum
IX. bienále užité grafiky Brno 1980. Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky. Brno, Moravská galerie
Eleven Contemporary Artists from Prague. New York, New York University; Ann Arbor, Michigan University

1979
The 11th International Biennial Exhibition of Prints. Tokio, The National Museum of Fine Art; Osaka, The National Museum of Art; Hokkai-do, Museum of Modem Art
Separat persona. Einzelausstellungen mehrerer Künstler. Düsseldorf, Galerie Schoeller (Wendtorf + Swetec)
Typografie & kniha. Třebíč, Okresní knihovna

1978
Linia znaczaca. Lodž, Muzeum Sztuki
Elementy rysunku. Varšava, Galeria Studio
1. Miedzynarodowe Triennale rysunku. Vratislav, Biuro wystaw artystycznych
Premiére triennale européenne de l'affiche „Les luttes sociales". Mons, Musée des Beaux-Arts
Fourth International Posters Exhibition. Listowel
VIII. bienále užité grafiky Brno. Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu. Brno, Moravská galerie

1977
Soudobý český filmový plakát. Grygar, Machálek, Teissig, Vaca, Vyleťal, Vyleťalová, Ziegler. Brno, Dům umění města Brna, hala

1976
VII. bienále užité grafiky Brno 1976. Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky. Brno, Moravská galerie

1975
Výstava československých výtvarníků. Lodž
12 artistes de Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie. Documents réunis sur l'invitation ďArmin Hundertmark (Berlin). Ženeva, Ecart

1974
Igiene dell‘arte/ Hygiéne de l'art. Campagne prophylactique. 1ère exposition hygiènique. Janov, Galerie La Bertesca
„Verso rimmagine“. Carrino, Gastini, Griffa, Grygar, Kolíbal, Nigro, Opalka. Turín, Claudio Bottello Arte
6. bienále užité grafiky Brno 1974. Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu. Brno, Moravská galerie
Experimentelle Kunst aus der CSSR, Polen und Ungarn. Berlín, Galerie Paramedia

1973
Premier Concours international ďaffiches de cinéma Cannes 1973. Cannes
CSSR Plakate. Curych, Kunstgewerbemuseum
Verso i bianco. Janov, Unimedia, galleria ďarte contemporanea
Aus der Sammlung Jürgen Weichardt. Malerei - Plastik - Objekte - Grafik. Wilhelmsha¬ven, Kunsthalle Wilhelmshaven
An International Cyclopedia of Plans and Occurrences. Richmond, Anderson Gallery, Virginia Commonwealth University
Bilder, Objekte und Concepte aus der Sannmlung Jürgen Weichardt. Oldenburg, Oldenburger Stadtmuseum

1972
Global Eye. Tokio
IV Miedzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 1972 / IVe Biennale Internationale de l'Affiche Varsovie 1972
V. bienále užité grafiky Brno 1972. Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky. Brno, Moravská galerie

1971
Konkrete poëzie? Klankteksten. Visuele teksten / Concrete poetry? Sound texts. Visual texts / Konkrete Poesie? Akustische Texte. Visuelle Texte. Amsterodam, Stedelijk Mu¬seum; Stuttgart, Württembergische Kunstverein; Norimberk, Institut für moderne Kunst
Plakát ve službách společnosti. Icograda. Praha, Obecní dům
X Premi Internacional Dibuix Joan Miró. Barcelona, Collegi ďArquitectes-de Catalunya i Balears

1970
Gegenwart III. Graphik aus Polen und der Tschechoslowakei. Düsseldorf, Kunstverein für Rheinlande und Westfalen
II Biennale Internazionale della Grafica. Florencie
III Miedzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 1968/ IIIe Biennale Internationale de l'Affiche Varsovie 1970
Sodobna češkoslovaška umetnost. Lublaň, Mestna galerija; Piran, Mestna galerija; Záhřeb, Salon Uluh-a
Československé nejkrásnější knihy 1969. Praha, Památník národního písemnictví
Prager Künstler. Berlín, Haus am Kleistpark
IV. bienále užité grafiky Brno 1970. Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky. Brno, Moravská galerie
Text, Buchstabe, Bild. Curych, Helmhaus
Konkrete poezie. Woord, beeld en klank. Amsterodam, Galerie de Tor

1969
British International Print Biennale. Bradford, Bradford City Art Gallery and Museum
50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví. Mezníky vývoje v letech 1918-1968. Praha, Výstavní síň na Betlémském náměstí, Galerie Mánes
Klub konkrétistů. Karlovy Vary, Galerie umění
Tschechoslowakische Plakate. Curych, Kunstgewerbemuseum
50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial Design. Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918-1968. Vídeň, Osterreichisches Museum für angewandte Kunst
Ars mobilis, art multiplicata. Multipels, Objekte, Grafik, Lichtobjekte von 30 Künstlern aus Belgien, Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz und Tschechoslowakei. Hofheim/ Taunus, Galerie 66; Hamburg, Centrum im Siemers-Hochhaus
Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby. Brno, Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum
5 Künstler aus der Tschechoslowakei. Stanislav Filko, Milan Grygar, Mira Haberernová, Jozef Jankovič, Jiří John. Wilhelmshaven, Kunsthalle
2. pražský salon. Praha, Dům U Hybernů
Partitury. Brno, Dům umění města Brna; Praha, Galerie hlavního města Prahy
Zestien Tsjechische kunstenaars. Dertien grafici en drie keramisten. Amsterodam, Galerie de Tor

1968
II Miedzynarodowe Biennale Plakátu Warszawa 1968 / Ile Biennale Internationale de l'Affiche Varsovie 1968
Tschechoslowakische Tage. Frankfurt nad Mohanem
Československé nejkrásnější knihy 1967. Praha, Památník národního písemnictví
Klub konkrétistů. Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny; Ústí nad Labem, Výstavní síň Domu kultury
Nová citlivost. Brno, Dům umění; Karlovy Vary, Oblastní galerie
Počátky generace. Praha, Galerie Václava Spály
Index. Praha, Galerie Vincence Kramáře
Nová citlivost. Křižovatka a hosté. Praha, Mánes
300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky. Praha, Mánes

1967
Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby. Brno, Moravská galerie
Ze současné tvorby naších malířů. Obrazy z let 1957-1966. Pardubice, Východočeská galerie
Mostra ďarte contemporanea cecoslovacca. 36 artisti cecoslovacchi. Turín, Societa Promotrice di Belle Arti
Československý plakát. Olomouc, Galerie výtvarného umění
Hudební inspirace. Praha, Galerie bratří Čapků
Socha a kresba. Blok tvůrčích skupin. Praha, Mánes
1. pražský salon. Praha, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Bruselský pavilon
Index. Karlovy Vary, Galerie umění; Cheb, Galerie výtvarného umění
XX Festival sztuk plastycznych Sopot 1967. Wspótczesna plastyka z Pragi. Sopoty, Biuro wystaw artystycznych, Pawilony BWA

1966
Československé nejkrásnější knihy 1965. Praha, Památník národního písemnictví
Grafika, plakát. Praha, Galerie Vincence Kramáře
Jarní výstava 1966. Praha, Mánes
Výtvarné antiteze. Praha, Galerie bratří Čapků
Index. Kolektiv malířů a sochařů, tvůrčí středisko Praha 6. Roudnice, Galerie výtvarného umění

1965
Výstava československých plakátů. Heidelberg, Galerie Tangente; Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg
Ilustrace a grafika knih MF. Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta. Praha, Galerie Fronta
Malarstwo i rzeźba z Pragi (ČSR). Krakov, Biuro wystaw artystycznych, Pawilon wy-stawowy
International Art Festival. Los Angeles, Century City

1964
XIV. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. II. Mezinárodní soutěž a výstava filmového plakátu. Karlovy Vary

1963
Filmový plakát. Balcar, Dlouhý, Grygar, Palcr, Vaca. Praha, Foyer kina Lucerna

1960
VII. pražský salon. Praha, Obecní dům

1959
Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar, Praha, Výstavní síň Hollar
VI. pražský salon. Praha, Obecní dům

1958
Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Brno, Dům umění a Dům pánů z Poděbrad

1957
Třetí pražský salon výtvarného umění. Praha, Obecní dům
Festival mládeže. Helsinki
Malá krajina. Praha, Galerie Českého fondu výtvarných umění

1954
Výtvarníci a kniha. Praha, Mánes

1953
Výstava mladých. Praha, Mánes
Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
České muzeum výtvarných umění, Praha
Jan a Meda Mladek Art Collection, Praha
Národní filmový archiv, Praha
Muzeum umění a designu Benešov
Moravská galerie v Brně
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Galerie výtvarného umění v Chebu
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Galerie Klatovy / Klenová
Oblastní galerie v Liberci
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Muzeum umění Olomouc
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří
Východočeská galerie v Pardubicích
Západočeská galerie v Plzni
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Stedelijk Museum, Amsterodam
Nationalgalerie, Berlín
Slovenská národná galéria Bratislava
Szépmuvészeti Muzeum, Budapešť
Museum Bellrive, Curych
Kunstgewerbemuseum, Curych
S. M. A. K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent
Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chelm
Cinémathèque suisse, Lausanne
Muzeum Sztuki w Łodži, Lodž
LACMA, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles
Markt Beratzhausen
Die Neue Sammlung, Mnichov
European Patent Office, Mnichov
Stadtmuseum, Oldenburg
The National Museum of Art, Osaka
Bibliothèque Nationale, Paříž
Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paříž
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznaň
Muzeum sztuki wspólczesnej, Świeradów Zdrój
Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava
Maison du Livre, de l'lmage et du Son, Villeurbanne
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav
National Gallery of Art, Washington D. C.
Fluxeum, Wiesbaden
Povážska galéria umenia, Žilina
Další realizace

Filmy:

 

1993

Akustické realizace a hmatová kresba, dir. Alexandre Broniarski, Bruno Laurin,

 

1983

Hmatová kresba [Haptic Drawing], 16 mm, dir. Dobroslav Zborník

 

1982

Prstová partitura, 16 mm, dir. Dobroslav Zborník, 1982

 

1971

Černobílé kontrapunkty, 35 mm, dir. Josef and Jaroslav Kořán, 1971

 

1968

Akustická kresba [Acoustic Drawing], dir. Ľudovít Vavro, 1968

 

Zvukové nahrávky:

 

1976

Milan Grygar, Kresba 18 A 17, Supraphon, 1 49 9871

 

1969

Acoustic Drawing 22 / Adagio, Supraphon, 399861

Monografie, katalogy, publikace

Monografie, katalogy, publikace

Milan Grygar. Texty Hana Larvová et al., Praha, Gema Art 2009

V spektru rozmanitosti: 11 + 1. Text Hana Larvová. Praha, Galerie hlavního města Prahy 2009

Prostor a čas. Text Miroslava Hlaváčková. Roudnice nad Labem, Galerie moderního umě¬ní 2005

Zdenek Primus, Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let. Praha, Kant 2003

Práce na papíře. Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových. Texty Méda Mládkova, Jiří Machalický. Praha, Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových 2003

Europa - Konkret - Reduktiv / Europe - Concrete - Reductive / Jevropa - konkretno-reduktivnoje iskusstvo. Texty Jürgen Blum, Lech Lechowicz. Hünfeld, Museum Modern Art 2002

The Drawing Center‘s Drawing Papers 20. Performance Drawings. Milan Grygar, Alison Knowles, Erwin Wurm, Chrístopher Taggart, Elena del Hivero. In collaborat/on with Dieu Donne Papermill. A senes of five solo exhibitions of artists who explore the intersections of drawing and performance. Text Elizabeth Finch. New York, The Drawing Center 2001

Konkret. Östliches Mitteleuropa. 12 Positionen. Ed. Ingrid Adler. Nürnberg, Verlag für moderne Kunst 2000

Akce, slovo, pohyb, prostor. Experimenty v umění šedesátých let. Texty Vít Havránek, Karel Srp et al., Praha, Galerie hlavního města Prahy 1999

Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958-1968. Předmluva Alena Potůčková, texty umělců. Praha, České muzeum výtvarných umění 1999

Crossings. Umění pro oko a ucho/Art to hear and to see. Texty Cathrin Pichler et al., Praha, Galerie Rudolfinum 1999

Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985. Předmluva Alena Potůčková. Praha, České muzeum výtvarných umění 1996. 2 sv

Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963. Ed. Marie Judlová. Praha, Galerie hlavní¬ho města Prahy 1994

Nová citlivost. Texty Josef Hlaváček, Jiří Padrta, Jiří Valoch, Vlasta Čiháková-Noshiro. Litoměřice, Galerie výtvarného umění.1994

Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Ed. Ryszard Stanistawski a Christoph Brockhaus. Bonn, Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen 1994. 4 sv.

John Cage. Francois Morellet. Milan Grygar. Otevřená forma/Forme ouverte/Open Form. Texty Hana Larvová, Jean-Yves Bosseur, Alexandre Broniarski. Praha, Galerie hlavního města Prahy 1993

Poezie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let. Texty Josef Hlaváček, Jan Sekera. Praha, České muzeum výtvarných umění 1993

České výtvarné umění 1960-1990. Texty Jan Sekera, Jiří Kohoutek, Alena Potůčková. Praha, Středočeská galerie. Muzeum moderního umění 1992

Situace 92. Text Petr Wittlich. Praha, Unie výtvarných umělců 1992

Accrochage 1991. Kleine Bilder, Objekte, Plastiken. Saarbrücken, Galerie St. Johann 1991. Katalog výstavy otištěn in: Bulletin / Mitteilungen der Galerie St. Johann, Saarbrücken), Ausg. 2, November 1991, s. 11-15

V dimenzích prázdna. Texty Tomáš Vlček. Roudnice nad Labem, Galerie výtvarného umění 1991

Tradition und Avantgarde in Prag. „Versuch, in der Wahrheit zu leben.“Texty Karin Tho¬mas et al., Köln, DuMont Buchverlag 1991

Ve vztahu k prostoru. Blabolilová, Doležal, Grygar, Chatrný, Lindovský, Rudolf, Sedláková, Sikora, Svobodová. Text Hana Larvová. Praha, Galerie hlavního města Prahy 1991

D.i.s.c.o.th.è.q.u.e. ... Expériences sonores ďartistes. Text Pierre Luigi Tazzi. Firenze, Zona Archives a Villeurbanne, Maison du Livre, de l‘image et du Son 1989

Žáci Fillovy školy. Obrazy, grafika, plastiky. Texty Emil Filla (citáty), Josef Hejzlar. Turnov, Okresní muzeum Českého ráje – Jičín, Okresní muzeum a galerie 1987

Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Ed. Karin von Maur. München, Prestel-Verlag 1985

Aktuel/e Kunst aus Osteuropa. Text Jurgen Weichardt. Oldenburg, Oldenburger Kunstverein 1982

Eleven Contemporary Artists from Prague. Texty Meda Mladek, Jindřich Chalupecký. Ann Arbor, University of Michigan 1980

Partitury. Text Jiří Valoch. Brno, Dům umění města Brna 1969

5 Künstler aus der Tschechoslowakei. Stanislav Filko, Milan Grygar, Mira Haberernová, Jozef Jankovič, Jiří John. Text Jürgen Weichardt. Wilhelmshaven, Verein der Kunstfreunde, Düsseldorf, Galerie Ursula Wendtorf 1969

Klub konkrétistů. Texty Laravinca Masini, Arsen Pohribný. Karlovy Vary, Galerie umění 1969

Nová citlivost. Text nepodepsaný [Jiří Padrta] Brno, Dům umění – Praha, Český fond výtvarných umění 1968

Klub konkrétistů. Text Arsen Pohribný. Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny 1968

Hudební inspirace. Text Luděk Novák. Praha, Svaz československých výtvarných umělců 1967

Články, média, internet

Josef Hlaváček, Mlčenlivé obrazy: Milan Grygar, in: Josef Hlaváček, Cvičení z estetiky. Praha, Gallery 2007, s. 69-80.

Petr Ingerle, Milan Grygar. Aspekty času a prostoru, in: 22. mezinárodní bienále grafické¬ho designu Brno 2006. Ed. Marta Sylvestrová. Brno, Moravská galerie 2006, s. [174-177], angl. s. [178-181].

Hana Larvová, Milan Grygar. The picture of the sound and the sound of the picture. Czech Music, 2006, no 3, s. 16-21.

Petr Bakla, Milan Grygar, tvůrce partitur. His VoiceB, 2006, č. 4, červenec-srpen, s. 28-29.

Dušan Brozman, Milan Grygar... A2, 2006, č. 19, 10. 5., s. 27.

Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Jatty. Sztuka w Europie Šrodkowo-Wschodniej w latách 1945-1989. Poznaň, Dóm Wydawniczy Rebis 2005, s. 271-272.

Dušan Brozman, Milan Grygar, in: České ateliéry/Czech Studios. Praha, Art CZ 2005, s. 56-61.

Polana Bregantová, Osobnosti českého grafického designu - Milan Grygar. Soupis díla. Benešov, Muzeum umění 2003. 54 s.

Petr Kof roň, Jak nevystavit polévku. Grygarovy akustické kresby. Umělec 3, 1999, č. 7, s. 20-21.

Mojmír Grygar, List od bratra. Vrbovka, Hooghalen 24. 4. 76. Listy S. V. U. Mánes 3, 1999, č. 4, s. 10-12.

Jiří Zemánek, Grygarův „zvučící rukopis“ a „absolutní kresba“. Listy S. V. U. Mánes 3, 1999, č. 4, s. 8-10.

Josef Hlaváček, Obrazy v pohybu. Ateliér 12, 1999, č. 23, 18. 11., s. 1.

Radim Kopáč, Nejen obraz a zvuk. Literární noviny 10, 1999, č. 42, 20. 10., s. 12.

Milan Grygar, in: Josef Hlaváček, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r. f.). Praha, Art&Fact 1999, s. 116-118.

Jean-Yves Bosseur, Musique et arts plastiques. Interactions au XXe sièc/e. Paris, Minerve 1998, s. 230-236.- Musique ouverte. Série Vocabulaire.

Zdenek Primus, Milan Grygar-Antifony. Praha, Galerie Václava Spály, 2.10.-2.11. Úvodní slovo z vernisáže. Ateliér 10, 1997, č. 23, 6. 11., s. 4.

Mojmír Grygar, Bild - Klang: Raum - Zeit. Zum künstlerischen Werk von Milan Grygar. Kunst Konkret, 1996, Ausg. 2, s. 15-18.

Petr Kofroň - Martin Šmolka, Grafické partitury a koncepty. Agon orchestra. Olomouc, Votobia 1996, s. 27-35.

JiříValoch, Milan Grygar jako malíř. Ateliér 8, 1995, č. 10, 11. 5., s. 4.

Jiří Valoch, Milan Grygar komorně, ale vynikající. Ateliér 1, 1994, č. 22, 27. 10., s. 4.

Lenka Lindaurová, Geometrické partitury. Lidové noviny 7, 1994, č. 217, 15. 9., s. 11.

Dominique a Jean-Yves Bosseur, Révolutions musicales. La musique contemporaine depuis 1945. 4ème édition revue et complétée. Paris, Minerve 1993, s. 204-205. -Musique ouverte.

Jozef Cseres, Od zvuku obrazu k obrazu zvuku. Profil 2, 1992, č. 20-21, s. 24.

Jaroslav Bláha, Mezi viděním a slyšením. Ateliér 5, 1992, č. 14, 9. 7., s. 6-7.

Karel Srp, V dimenzích prázdna. Výtvarné umění, 1992, č. 1, s. 76-78.

Jean-Yves Bosseur, Le sonore et le visuel. Intersection musique/arts plastiques au-jourďhui. Avec la collaboration de Daniel Charles, Alexandre Broniarski. Paris, Dis Voir [1992]. 158, [1]s.

Eva Petrová, Sedm principů v tvorbě Milana Grygara. Ateliér 4, 1991, č. 19, 19. 9., s. 8.

Kaliopi Chamonikola, Aktuální portrét Milana Grygara. Tvorba, 1991, č. 27, 3. 7., s. 16.

JiříValoch, Grygar nejnovější. Ateliér 3, 1990, č. 24, 26. 11., s. 5.

Milan Grygar. Chambres ďamis de Morgen, Příloha De Morgen, 1986, 21. 6., s. V.

Josef Javůrek, Milan Grygara jeho dílo. Typografia 89, 1986, č. 3, s. 97-100.

Igor Zhoř, Milan Grygar. Estetická výchova 25, 1984-1985, č. 9, kveten 1985, s. 284.

Stanislav Ulver, Mezivztahy. (Poznámky k jednomu pořadu Pražského filmového klubu.) Film a doba 29, 1983, č. 8, s. 475-479.

Stanislav Ulver, Výtvarná realizace a pohyb. Film a doba 28, 1982, č. 4, s. 235-239.

Jarmila Doubravová, 17. Opticko-akustické kresby, činnost Milana Grygara, in: Hudba a výtvarné umění. Praha, Academia 1982, s. 75-77. - Studie ČSAV, 1982, č. 3.

va [Jiří Valoch], Akustické kresby a partitury. Opus musicum 13, 1981, č. 2, příloha s. VIII

Jarmila Doubravová, Music and visual art-their relation as a topical problem of contemporary music in Czechoslovakia. Irasm 11, 1980, č. 2, s. 219-228.

Jiří Valoch (ed.), Partitury. Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace. Praha, Jazzová sekce Svazu hudebníků 1980, s. [101-113].

Geneviàve Bénamou, L'Art aujourďhui en Tchécoslovaquie. Goussainville, G. Bénamou 1979, s. 53-54.

Clemente Padin, De la représentation à l'action. Marseille, Nouvelles éditions polaires 1975,s. [40].

Tomáš Vlček, Černobílé kontrapunkty. Sonda do oblastí světa obrazu a zvuku. Film Josefa a Jaroslava Kořánů o tvorbě Milana Grygara. Film a doba 19, 1973, č. 8, s. 445-449.

Frits Weiland, Relationships between sound and image. Electronic Music Reports, 1971, No. 4, September, s. 66-93 (přetištěno pod názvem Geluid en beeld in: Museumjournaal 17, 1972, no. 5, oktober, s. 197-203).

Vladimír Lébl, Milan Grygar. Hudební rozhledy 23, 1970, č. 9, září, s. 385-386.

LGV [Ludmila Vachtová], Milan Grygar. Výtvarník a kniha l. Novinky Odeonu, 1970, č. 5-6, s. 24-25.

Milan Grygar. Pages, 1970, No. 2, s. 14.

Jaromír Paclt, Kresba a zvuk (Akustické kresby a partitury Milana Grygara), in: Prolegomena scénografické encyklopedie, sv. 7. Praha, Scénografický ústav 1971, s. 60-69. Přetištěno z katalogu výstavy Milana Grygara v Alšově síni Umělecké besedy v roce 1969.

Jiří Valoch, Akustická kresba. Host do domu 16, 1969, č. 12, s. 26-27.

Milan Grygar. Film a doba 15, 1969, č. 9, s. 392, obálka s. [3-6] (6 plakátů).

Jaromír Paclt, Akustische Zeichnungen. Die Arbeiten des Tschechen Milan Grygar. Musica23, 1969, H. 4, Juli-August, s. 381.

Jaromír Paclt, Marginálie k reprodukovaným kresbám Milana Grygara. Sešity pro literaturu a diskusi 4, 1969, č. 31, s. 46-47.

Jaromír Paclt, Do tekutého stavu kinetické, konkrétní, fonetické a fonické poezie..., in: Milan Grygar, Akustická kresba 22, Adagio (zvuková realizace). Gramofonová deska 1 399861. Praha, Supraphon 1969, s. [2] obalu.

Jaromír Paclt, Akustische Grafik. HiFi Stereophonie 5, 1966, Nr. 9, s. 610-611.

Milan Grygar. Tvar 17, 1966, č. 8-9, s. 240-241.

J. P. [Jiří Padrta], Milan Grygar... Výtvarná práce 14, 1966, č. 12, 23. 6., s. 5.

Hlč. [Luboš Hlaváček], Milan Grygar. Výtvarná práce l, 1959, č. 19, 24. 10., s. 10.

 

 

Foto

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv