O projektuNahlásit chybu
CZEN
Artlist — Centrum pro současné umění Praha

Vladimír Boudník: Explosionalismus

Umělec
Vladimír Boudník
Datum
1956
Anotace
Publikováno v: Mahulena Nešlehová, Poselství jiného názoru
Text jednoh z manifestů, na kterých Boudník pracoval od roku 1949
publikováno v: Výtvarná práce XIII, 1965/24-25, str. 8
Text

VLADIMÍR BOUDNÍK Explosionalismus

 

Poslání explosionalismu je shodné jako před 7 lety - zbavit člověka zábran vůči výtvarnému umění jeho aktivním zapojením do spolutvůrčího procesu, vyloučit z mozku ustrnulé názory, předsudky a vymezit obrazotvornosti na základě myšlenkové asociace právoplatné místo v tvůrčím procesu a očistit ji od nařčení z patologické nezdravosti, nebot' vliv filmu, fotografií, gramotnosti a nadměrného množství obrazového materiálu, jež člověka obklopuje, vytváří v jeho mozku (včetně mozkové kůry), psychické a fyziologické schopnosti tvořit právě na základě myšlenkové asociace reálně platné obrazy ze skvrn, nebot' vědecké uvědomění si příčin usměrňuje výtvory do hodnot dávajících souhrnný přehled o výtvarné potenci člověka oproštěného od nadvlády manýrovitě naučených čar, jimiž by jinak své představy nejistě reprodukoval. Touto skutečností budou výkonní výtvarníci nuceni zvýšit nepoměrně vysoko úroveň svých prací, oprostit se od řemeslného akademismu a vejít ve styk se špičkovými výboji, činností a myšlenkovými proudy soudobé lidské společnosti. Jinak - vzhledem k rovnocennosti psychických tvůrčích sil diváka - budou dominovat pouze řemeslnou schopností. V případě konzervativní separace aktivních profesionálních výtvarníků nebude vyloučena možnost dočasné soběstačnosti nejširší veřejnosti. Víme-li, že samotná skvrna či skvrna zdůrazněná kresebným doplňkem vytváří v diváku na základě druhé signální soustavy reálné psychické pochody, rovné více méně psychickým pochodům vyvolaným reálným obrazem ve starém slova smyslu, bude dostačující, když divák příslušný shluk skvrn na zdi ofotografuje či zarámuje.

Je známo, že vývoj kvalit mozkové kůry je úzce spjat s vlivy prostředí (síla vlivu je pochopitelně podmíněna dispozicí člověka v době vlivu). Dnes je naprosto nezdravé odizolovávat se od vypěstovaných obrazotvorných schopností mozku konzervativním vědomím, převzatým od předešlých generací, že se jedná o vnímání scestné, nebot' je nutno uvážit, že předchozí generace postrádaly v průměru dnešní monumentální podněty a vlivy. Explosionalisté průběhem 7 let experimentování, za aktivní spoluúčasti mnoha tisíc lidí, toto plně dokázali. Mozkově je funkčně nezdravé setrvávat v odporu vůči popisované činnosti. Opozice popírající možnost kladného výsledku má pravdu, uvážíme-li. že nebyla možnost působit na neinformovaného

člověka potřebnou dobu, nutnou k překonání zábran. V průmě¬ru stačí vliv po dobu půl hodiny, aby došlo v mozku informovaného člověka při podpoře jeho akumulovaných dispozic ke kvalitativní změně. Explosionalisté zvolili formu bezprostředního styku s lidmi na ulicích a v zaměstnání. Uvědomovací proces probíhá za aktivní spolupráce několika desítek či set lidí v každém jedinci nekonečně rychleji. Explosionalisté se pokoušejí překlenout syntézou názory předchozích -ismů a umožnit navodění srozumitelnosti ze strany diváka. Zásadní opozice, jmenovitě zatížená pověrami a předsudky, je nepřístupná výkladu vlivem předchozího dlouholetého zkresleného názoru vůči problému. Ověřili jsme si, že tatáž opozice stejně bouřlivě odmítá reálnost fyziologických a psychologických poznatků např. o druhé signální soustavě a podmíněných reflexech. Taktéž odmítá tento druh opozice technický pokrok tvořící se průběhem jejího života v letech dospělosti a jsou případy, že nepřizná existenci schopnost objevu, s nímž úspěšně pracují stovky lidí. Dnešní lidé mají dispozice vytvořit mohutnou záplavu dokladů o stavbě svého vnitřního psychického světa, formovaného zevními reálnými podněty, včetně složitých vzájemných vztahů. Explosionalistické myšlení při tvorbě je podobné řetězovému rozštěpu radioaktivních látek a má schopnost (mimo vlastní výtvarný aktivní projev) přeměnit za součinnosti obrazotvornosti skvrny stěn domů v obrazárnu průběhem několika minut. Tím byl překonán těsný kruh vyhrazený k měření sil mezi rukodělnou výtvarnou činností a fotografií. Nastoupilo údobí soupeření několikaminutové představové činnosti s filmovým dílem, nebot' obraz přestává být momentkou a stává se řetězovou explozí uvědomělých představ. Uvědomíme-li si, že pračlověk před 30 000 lety ve svých jeskynních kresbách zanechal nekonečně veliké množství výtvarných prací vrcholných kvalit, o co bohatší bude tvorba lidí současných, propojených s životem nekonečným množstvím vztahů. Dnes je nedokonalé, aby současná složitost života byla vyjadřována pouze několika jedinci.

Reálnými fotografiemi naší planety ze stratosférických letadel a raket vzniká nový vztah k prostorové stavbě obrazu. Explosionalisté zmnožují na základě obrazotvorné vlastnosti lidského mozku do nekonečna prostory naší planety, čímž obrazotvornost bude aktivně důležitým činitelem, nebof bude překonán pocit o malosti naší planety, negovaný vývojem dopravní techniky a signalizačních zařízení. Podnět k vytvoření obrazu dá i desetitisícina milimetru, zvětšená elektronkovým mikroskopem. Lidská obrazotvornost změní základní vztahy k objektu.

Je znám přínos fotografií v tom, že člověk má možnost si jimi vybavit absolutně přesně zážitek z minulosti, za aktivní účasti receptorů. Prožitky může znovu detailně prožít a dík fotografii není odkázán na sny, blouznění v horečce či snění ve stáří, kdy nabývají převahu prvotní vjemy z mládí. Explosionalismus umožní zažití nekonečného řetězu minulých představ a vjemů formou okamžitých dispozic a usměrní schopnosti mozku přijímat zdravě novou skutečnost. Lidé budou schopni psychického vývoje po celý život a přizpůsobivosti vývoje.

Explosionalismus neopomíjí reálnou skutečnost. Naopak! Je s ní spjat a závislý na ní. Není přece možné vidět ve skvrnách

předmět či děj, který jsme nepřijali do představ z reálného života. Častá neobvyklost tvarů, dějů a nových výslednic - včetně silných emocí - vzniká kombinací akumulovaných představ mnohdy časově různě starých s bezprostředním podnětem (skvrnami). V tom se zrcadlí vyspělost vyšší nervové soustavy člověka.

 

2. března 1956

 

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. www.fcca.cz 2006–2018
Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci programu WebArchiv